ارائه اطلاعات جدید در مورد "استارشیپ" در روز پنجشنبه