فلسفه انقلاب اسلامی پیوند پیام قرآن کریم با ملت ایران است