از طرح‌های توسعه صادراتی شرکت‌های زیستی حمایت می‌شود؛ اجرای 30پروژه ملی