در ایام‌الله دهه فجر؛ توانمندی‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری عرضه شد