سرما خوردگی نیست؛ امیکرون گرفتید/ خطر ناقلان بالغ برای کودکان