رئیس دانشگاه تهران خبر داد؛
توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در شمال کشور