دکتر فرخی تأکید کرد:
تلاش وزارت علوم؛ اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری