با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم؛
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان افتتاح شد