نماینده رهبری در دانشگاه‌ها:
اساتید به وظیفه مربیگری خود توجه کنند، نیازی به دروس معارف نیست