کاهش انتقال کرونا با دُز استنشاقی واکسن رازی/اثربخشی «کووپارس»، ۳ برابر سینوفارم