دکتر طیبی:‌
جهاد دانشگاهی در الگودهی علمی و فناورانه پیشرو باشد