رئیس سازمان امور دانشجویان:
مجاز به فروش اموال دانشگاه برای اجرای همسان سازی نیستیم