"کاوشگر خلیج‌فارس" میزبان افتتاحیه کرسی مخاطرات دریایی می‌شود