پژوهشگران سرنخ‌هایی را در مورد ارتباط غذا و درد کشف کردند