با حضور وزیر آموزش و پرورش، هم اکنون در حال برگزاری است:
آیین افتتاحیه آزادسازی «مجموعه های ورزشی» با حضور وزیرآموزش و پرورش