قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر/ تورم، تولیدکننده را فقیر کرد