با حکم وزیر علوم؛
دبیر و رئیس شورای علمی جشنواره بین المللی فارابی معرفی شدند