آیا احتمال ابتلای دوباره به سویه اُمیکرون وجود دارد؟