سرمایه‌های شناختی با برگزاری هفته آگاهی از مغز افزایش می‌یابد