37 مرکز برای ارتقای کیفیت آموزش خلبان‌ها ایجاد شده است