معاون وزیر علوم خبر داد؛
ضرورت افزایش خوابگاه های متاهلین به دلیل افزایش جمیعت دانشجویی