ورزش کردن پس از واکسیناسیون می‌تواند واکنش ایمنی را تقویت کند