ایران در جمع 5 کشور تولیدکننده دستگاه اکسیژن‌سنج خون قرار گرفت