قدیمی ترین نسخ خطی «نهج البلاغه» در کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود