طوفان ابتلا به اُمیکرون / ۴ شرط گذر از پیک ششم با آسیب کمتر