محققان ایرانی با فناوری نانو خواص ضدجلبک به رنگ ها بخشیدند