سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای منصوب شد