سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی:
سازمان دانشجویان باید چابک و ایده‌پرداز فرهنگی باشد