حذف دلالان با ورود سیمان به بورس/ قیمت سیمان متعادل شد