بزرگترین نکوداشت جهان به مناسبت زادروز نابغه ایرانی برگزار می‌شود
انتقاد از عدم الگوسازی رسانه از زنان جوان و متدین ایرانی