با هدف معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو ایران
برگزاری «تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰» ؛ امروز