قائم‌مقام وزیر علوم در امور علوم انسانی:
ارزیابی آسیب‌شناسانه فناوری نرم در اولویت علوم انسانی قرار دارد