انتقال حرارت در سامانه‌های فوق سرد با محصولی ایران‌ساخت ممکن شد