رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛
فهرست دارویی کشور بعد از ۳ سال باز شد/ وضعیت دارو در ۱۴۰۱