محققان ژاپنی می گویند؛
سویه فرعی اومیکرون خطرناک تر از سویه اصلی آن است