سرپرست دانشگاه تربیت مدرس:
معوقه حق‌التدریس اساتید دانشگاه تربیت مدرس تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود