برای تامین ذخایر ایستگاه فضایی بین المللی؛
کپسول سیگنوس به فضا ارسال شد