پژوهشگران ایرانی موفق به تولید سوزن های بیوپسی برای تشخیص بافت سرطانی شدند