توسط مدیریت امور دروس معارف؛
درس مجازی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» ارائه می شود