وزیر علوم تاکید کرد
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علوم بین‌رشته‌ای برای تسهیل در روند توسعه‌ علمی و فناوری