فرآیند تشخیص بیماری‌ها سرعت می‌گیرد و دقیق‌تر می‌شود