متخصص فیزیولوژی پزشکی:
دز سوم واکسن کرونا در صورت ابتلا به امیکرون ۲ هفته بعد از بهبود تزریق شود