سازمان اداری و استخدامی:
مردم از سازمان‌های درخواست کننده کپی مدارک شکایت کنند