اراده دولت در مبارزه با فساد و قانون شکنی ها ستودنی است