دعای جوشن صغیر، یادگار ماندگاری از امام موسی بن جعفر علیه السلام