مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری خبر داد:
راه اندازی ۴ پایگاه جدید صادراتی دانش بنیان ایران در کشورهای خارجی