بازار مسکن با اجرای طرح نهضت ملی، به ثبات قیمت رسید