رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد
راه‌اندازی شهرک علمی شهید سلیمانی در دانشگاه