دهقانی فیروزآبادی مطرح کرد؛
گفتمان کارآفرینی باید در دانشگاه آزاد جاری و ساری شود