ایستگاه فضایی بین المللی منتشر کرد
تصویر شفق قطبی بر فراز اقیانوس هند را ببینید